ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εμπειρία μας σε Ενεργειακά και κυρίως Βιομηχανικά Ηλεκτρομηχανολογικά έργα, επιτρέπει την αντιμετώπιση και ολοκλήρωση σύνθετων και απαιτητικών έργων με πλήρη επιτυχία
Η εγγύηση της απρόσκοπτης λειτουργίας αλλά και της συνεχούς βελτίωσης και αναβάθμισης κάθε εγκατάστασης που αναλαμβάνουμε, αποτελεί πάγια αρχή μας. Η δραστηριοποίηση της εταιρείας μας σε όλα τα στάδια ενός έργου, ΜΕΛΕΤΗ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (COMISSIONING) και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, εξασφαλίζει την απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων ασφαλούς λειτουργίας μιας εγκατάστασης.

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της εταιρείας μας είναι:

 1.  Υποσταθμοί Μ.Τ.
 2.  Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής (ΗΖ, UPS, Φωτοβολταϊκά –Διασυνδεδεμένα ή Αυτόνομα)
 3.  Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κίνησης (MCCs) και Φωτισμού.
 4.  Εγκαταστάσεις αυτοματισμού (PLCs, Scada, DCS)
 5.  Εγκαταστάσεις συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας (Φωτισμού LED, κεντρικής και τοπικής αντιστάθμισης, φίλτρα αρμονικών, κ.α.)
 6.  Εγκαταστάσεις μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνίας, ασφάλειας εγκαταστάσεων, τηλεπαρακολούθησης (CCTV), καταγραφής και τηλεειδοποίησης.
 7. Τηλεφωνικών κέντρων (συμβατικά και VOIP), δικτύων Data (V-net, Ethernet)
 8.  Δίκτυα μετρήσεων διεργασιών (Process Instrumentation)
 9.  Εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας
 10.  Βιομηχανικά Δίκτυα Ατμού, Ψύξης, Θέρμανσης, πεπιεσμένου αέρα, Φυσικού Αερίου και Χημικών Διεργασιών (Process)
 11.  Μηχανοστάσια, Λεβητοστάσια, Αντλιοστάσια, Πύργοι Ψύξης, Μονάδες επεξεργασίας νερού και Bιολογικoύ καθαρισμού
 12.  Μεταλλικές κατασκευές
 13. Παροχή τεχνικών υπηρεσιών βάρδειας (Διάθεση προσωπικού: Ηλεκτροτεχνίτες-Μηχανοτεχνίτες)
 14.  Σχεδιασμός, Οργάνωση και Προγραμματισμός Συντήρησης Εγκαταστάσεων.
 15.  Υπηρεσίες Οργάνωσης Ασφάλειας, Τεχνικού Ασφαλείας, Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού κινδύνου

All rights reserved 2010 - ergofos.com | ΜΩΡΑΪΤΗΣ Κ. - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν. Ο.Ε.

σχεδιασμός, κατασκευή ιστοσελίδων ds-creative.gr